BRAIN Application Form
ใบสมัครหลักสูตร Brain รุ่นที่ 2
start
 
ข้อมูลทั่วไป

 
คำนำหน้าชื่อ *


 
ชื่อ *

 
นามสกุล *

 
ชื่อเล่น (ภาษาไทย) *

 
First name *

 
Last name *

 
Nick name (English) *

 
เพศ *


 
วัน/เดือน/ปีเกิด(พ.ศ.) *

 
อายุ (ปี) *

 
ส่วนสูง (ซม.) *

 
น้ำหนัก (กก.) *

 
ที่อยู่ปัจจุบัน (เพื่อใช้ในการติดต่อ)

 
ชื่ออาคาร / หมู่บ้าน

 
เลขที่

 
หมู่ที่

 
ซอย

 
ถนน

 
ตำบล/แขวง

 
อำเภอ/เขต

 
จังหวัด *

 
รหัสไปรษณีย์ *

 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน

 
แฟกซ์

 
E-mail Address *

 
Facebook

 
ID Line

 
Instagrame

 
การศึกษา

 
สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด (วุฒิการศึกษา) *

 
ปีที่สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด (พ.ศ.) *

 
คณะ/สาขา *

 
สถาบันการศึกษา *

 
ประเทศ *

 
ประสบการณ์การทำงานทั้งหมด (ปี)

 
ประสบการณ์การทำธุรกิจครอบครัว (ปี)

 
ประสบการณ์การทำธุรกิจส่วนตัว ที่ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัว (ปี)

 
ประสบการณ์การทำงานอื่นๆ เช่น พนักงานบริษัทเอกชน, รัฐวิสาหกิจ, รับราชการ (ปี)

 
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ที่ท่านต้องการระบุในการสมัครหลักสูตร BRAIN และออกใบเสร็จรับเงิน

 
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน (ภาษาไทย) *

 
ตำแหน่ง (ภาษาไทย) *

 
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) *

 
ตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) *

 
ประเภทธุรกิจ/หน่วยงาน (เช่น ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์) *

 
ที่อยู่ *

 
Mobile / Tel.

 
Website

 
ผู้ประสานงาน/ เลขานุการ

 
Mobile / Tel.

 
การติดต่อ/ ประสานงาน

 
E-mail

 
Fax.

 
การจัดส่งเอกสาร *


 
ข้อมูลเพิ่มเติม (เพื่ออำนวยความสะดวกขณะเข้าร่วมหลักสูตร)

การเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร ทางหลักสูตรขอความร่วมมือจากผู้อบรมในการร่วมทำกิจกรรม
 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทำงานเป็นทีม (รวมค่าใช้จ่ายในหลักสูตรแล้ว)
26 - 27 มกราคม 2561 โรงแรม Hua Hin Marriott Resort & Spa จ.ประจวบคีรีขันธ์ *

** หมายเหตุ : ทางหลักสูตรขอความร่วมมือจากผู้อบรมในการร่วมกิจกรรม

 
2. ศึกษาดูงานในประเทศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
*


 
3. ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ (ค่าทัวร์และค่าห้องพักคู่รวมในค่าใช้จ่ายหลักสูตรแล้ว ไม่รวมค่าเครื่องบิน กรณีพักเดี่ยวจ่ายส่วนต่างเพิ่ม)
21 - 30 มีนาคม  2561 ประเทศอิตาลี
*


 
4. กิจกรรม BRAIN CSR. (รวมค่าใช้จ่ายในหลักสูตรแล้ว)
11 - 12 พฤษภาคม  2561 โรงแรม Marriott resort & spa nai yang beach จ.ภูเก็ต
*


 
กรุณากรอกรายลเอียดในส่วนนี้ให้ครบถ้วน

 
เสื้อโปโล (ขนาด : รอบอก (นิ้ว) *


 
เสื้อ Jacket (ขนาด : รอบอก (นิ้ว) *


 
การรับประทานอาหาร *


 
เพราะอะไรจึงอยากเรียนหลักสูตร BRAIN *

 
หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม (ชื่อหลักสูตร/รุ่น) *

 
ชื่อและที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ

 
บริษัท *

 
ที่อยู่ *

 
ค่าสมัคร / การชำระเงินค่าธรรมเนียมหลักสูตร

- บุคคลทั่วไป ค่าธรรมเนียม 280,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- สมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลด 10%  คงเหลือ 252,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 009-1-70874-5
ชื่อบัญชี " สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" สาขา ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณศิรินารถ เคลือบกำเหนิด
โทร. 081-323-5883, 02-345-1067 E-mail : sirinartk@off.fti.or.th ID LINE : SIRINARTK_NOI


คุณธิดารัตน์ ตระกูลไชยพฤกษ์
โทร. 096-561-9566, 02-345-1067  E-mail : thidarattt@off.fti.or.th ID LINE : T.THIDARATT
 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครขอยกเลิกการอบรมภายหลังชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัคร 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านรายละเอียดการเข้ารับการอบรม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมหลัก คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามตารางการอบรม รวมทั้งยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการอบรมตามที่สถาบันฯ กำหนด
 
เอกสารประกอบการสมัคร

*หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดสามารถ Scan แล้วส่งเป็น File ได้ที่ e-mail : sirinartk@off.fti.or.th หรือ thidarattt@off.fti.or.th
 
รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว *


 
นามบัตร 1 ใบ *


 
ประวัติส่วนตัว หรือ Resume (หากมี) *


 
สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง *


 
สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทางทั่วไทยและหนังสือเดินทางราชการ (หากมี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง *


Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform