BRAIN Application Form
start
 
ข้อมูลทั่วไป

 
คำนำหน้าชื่อ *


 
ชื่อ *

 
นามสกุล *

 
ชื่อเล่น (ภาษาไทย) *

 
First name *

 
Last name *

 
Nick name (English) *

 
เพศ *


 
วัน/เดือน/ปีเกิด(พ.ศ.) *

 
อายุ (ปี) *

 
เลขที่บัตรประชาชน *

 
รหัสสะสมไมล์ (ROP) *

 
เลขที่หนังสือเดินทาง *

 
วันหมดอายุ *

 
เพราะอะไรจึงอยากเรียนหลักสูตร BRAIN *

 
หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม (ชื่อหลักสูตร / รุ่น) *

 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ใช้ในการติดต่อ)

 
ชื่ออาคาร / หมู่บ้าน

 
เลขที่

 
หมู่ที่

 
ซอย

 
ถนน

 
ตำบล/แขวง

 
อำเภอ/เขต

 
จังหวัด *

 
รหัสไปรษณีย์ *

 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน

 
แฟกซ์

 
E-mail Address *

 
Facebook

 
ID Line

 
Instagrame

 
การศึกษา

 
ปีที่สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด (พ.ศ.) *

 
สาขา *

 
สถาบันการศึกษา *

 
ประเทศ *

 
ประสบการณ์การทำงานทั้งหมด (ปี)

 
ประสบการณ์การทำธุรกิจครอบครัว (ปี)

 
ประสบการณ์การทำธุรกิจส่วนตัว ที่ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัว (ปี)

 
ชื่อบริษัทฯ

 
ตำแหน่ง

 
ที่อยู่

 
ประสบการณ์การทำงานอื่นๆ เช่น พนักงานบริษัทเอกชน, รัฐวิสาหกิจ, รับราชการ (ปี)

 
ชื่อองค์กร (ไทยและอังกฤษ)

 
ตำแหน่ง (ไทยและอังกฤษ)

 
ที่อยู่

 
ตำแหน่งปัจจุบัน และชื่อบริษัท/หน่วยงาน ที่ท่านต้องการระบุในการสมัครหลักสูตร BRAIN

 
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน *

 
ตำแหน่ง *

 
ประเภทธุรกิจ/หน่วยงาน (เช่น ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์) *

 
ที่อยู่ *

 
Website

 
การติดต่อ/ ประสานงาน

 
ผู้ประสานงาน/ เลขานุการ

 
Mobile / Tel.

 
E-mail

 
Fax.

 
การจัดส่งเอกสาร *


 
ข้อมูลเพิ่มเติม (เพื่ออำนวยความสะดวกขณะเข้าร่วมหลักสูตร)

 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทำงานเป็นทีม (Brian 1.0)
13 - 14 มกราคม 2560 โรงแรม Hua Hin Marriott Resort & Spa จ.ประจวบคีรีขันธ์ *

** หมายเหตุ : ทางหลักสูตรขอความร่วมมือจากผู้อบรมในการร่วมกิจกรรม

 
2. ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
8 - 11 มีนาคม  2560 ประเทศจีน  (เซินเจิ้น-ปักกิ่ง-ฮ่องกง)
*


 
ขนาดเสื้อ Jacket (รอบอก : นิ้ว) *

 
ขนาดเสื้อ POLO  (รอบอก : นิ้ว) *

 
โปโล (ขนาด : รอบอก (นิ้ว) *


 
Jacket (ขนาด : รอบอก (นิ้ว) *


 
การรับประทานอาหาร *


 
รู้จักหลักสูตรนี้จาก *

 
ชื่อและที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ

 
บริษัท *

 
ที่อยู่ *

 
ค่าสมัคร / การชำระเงินค่าธรรมเนียมหลักสูตร

บุคคลทั่วไป ค่าธรรมเนียม 190,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลด 10%  คงเหลือ 171,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 009-1-70874-5
ชื่อบัญชี " สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" สาขา ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณศิรินารถ เคลือบกำเหนิด โทร.02-345-1067  E-mail : sirinartk@off.fti.or.th

คุณธิดารัตน์ ตระกูลไชยพฤกษ์  โทร.02-345-1067  E-mail : thidarattt@off.fti.or.th
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัท
หมายเหตุ กรณีผู้สมัครขอยกเลิกการอบรมภายหลังชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัคร 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านรายละเอียดการเข้ารับการอบรม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมหลัก คิดเป็นสัดส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามตารางการอบรม รวมทั้งยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการอบรมตามที่สถาบันฯ กำหนด และได้จัดส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมหลักสูตรฯ มาดังนี้
 
เอกสารประกอบการสมัคร

*หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดสามารถ Scan แล้วส่งเป็น File ได้ที่ e-mail : sirinartk@off.fti.or.th หรือ thidarattt@off.fti.or.th
 
รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว *


 
นามบัตร 1 ใบ *


 
สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง *


 
สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทางทั่วไทยและหนังสือเดินทางราชการ (หากมี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง *


 
ประวัติส่วนตัว หรือ Resume (หากมี) *


Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform